s dl 2

Правила на Национална инициатива „Достойните лекари“ 2019

Правила на Инициативата „ДОСТОЙНИТЕ ЛЕКАРИ” 2019,

организирана от „Фаркол“АД

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Инициативата се организира под името „Достойните лекари”. Провежда се на български език, на територията на Република България.

1.Период на Инициативата

Инициативата се провежда в периода 18.03.2019 г. – 05.04.2019 г.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИНИЦИАТИВАТА

1. Организатор на Инициативата

Инициативата се организира от „Фаркол“АД, със седалище гр. Бургас, бул. „Сан Стефано“ 28, наричани по-долу Организатор.

2. Участници в Инициативата

В Инициативата могат да участват физически лица, навършили 18 години. Не могат да участват юридически лица и служители на „Фаркол“АД.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИНИЦИАТИВАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Гласуването се извършва в уеб платформа на интернет адрес: https://farkol.bg/dostoinitelekari/2019.php във времето от 12.00 часа на 18.03.2019 г. до 12.00 часа на 03.04.2019 г. Гласуване се допуска за лекари общопрактикуващи/специалисти, медицински сестри, акушерки, фелдшери, физиотерапевти, рехабилитатори,  лекари по дентална медицина, лаборанти от цялата страна, практикуващи към момента своята професия. За да се отчете гласуване е задължително да се попълни коректно информацията в полетата: малко име, фамилия, специалност, населено място, лечебно заведение. В рамките на кампанията един участник от един IP адрес може да подкрепи повече от един здравен работник и/или лечебно заведение. Участник, гласувал за даден здравен работник и/или лечебно заведение може да гласува повторно за тях след 48 часа. Един участник може да гласува и само в раздела за лечебно заведение. Няма да се зачитат други начини на гласуване, неодобрени от Организатора и необявени в настоящите Правила.

Първите пет здравни работници, събрали най-много гласове ще бъдат обявени за победители, като решението за това е окончателно и не подлежи на обсъждане. Те ще получат отличия „Достойните лекари“ на работните си места. В случай, че не са открити до 5 април, ще получат наградите си след 7 април.

В това издание ще бъде връчен Специален приз „Болница на 2019 година“. Притежателят му ще бъде определен на база получените гласове в раздела „Лечебно заведение“. Имената на победителите ще бъдат обявени в уеб платформата и Фейсбук страницата на Инициативата „Достойните лекари“.

Включвайки се в настоящата Инициатива, участниците предоставят доброволно своите данни и дават съгласието си тези данни да бъдат събирани за целите на Инициативата и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба на страната

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА НА ИНИЦИАТИВАТА

1. Организаторът не носи отговорност за мобилната комуникация, чрез която участниците участват в Инициативата

2. Организаторът не носи отговорност за не достигнали гласове по технически причини, независещи от него

3. В случай, че в хода на Инициативата се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи Инициативата или манипулации на резултатите, Организаторът няма да зачита въпросните гласове. 

VI. РАЗНИ

  1. Организаторът прави провеждането на Кампанията достояние на широката общественост чрез уеб платформата и Фейсбук страницата на Инициатива „Достойните лекари“, както и по други подходящи начини, по свое усмотрение.

  2. Съдържанието на тези правила е достъпно на уеб платформата и фейсбук страницата на инициативата „Достойните лекари“ в периода на организиране на Инициативата до нейното приключване.

  3. Личните данни на участниците се събират и обработват за целите на организирания проект и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

  4. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При не постигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.

  5. С участието си в Инициативата участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в Инициативата, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на Инициативата.

  6. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на Инициативата във всеки един момент, да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на уеб платформата и фейсбук страницата на инициативата „Достойните лекари“.
    * Сигнал при нередност